zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 18/2010
wartość: Powyżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 9 sierpnia 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_sprzet_medyczny_10_08_2010.pdf 
Chełmno, dnia 25.06.2010 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr 18/2010
Dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo : kujawsko - pomorskie , POLSKA/POLAND
tel. +48566772607, E-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl, fax +48 566772710
Adresy internetowe:
Ogólny adres zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: przetargi@zoz.chelmno.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla
punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak
podano wyżej dla instytucji zamawiającej.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIAŁALNOŚCI:

SP ZOZ
Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Zmawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w ramach realizacji
projektu Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w powiecie chełmińskim poprzez
modernizację oraz doposażenie SPZOZ w Chełmnie dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub
świadczenia usług:
Dostawy.
Główne miejsce lub lokalizacja dostawy: Chełmno 86-200, ul. Plac Rydygiera 1.
Kod NUTS: PL 61
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Chełmnie bez podziału na części:
inkubator otwarty – 2 sztuki, materacyk do fototerapii noworodka – 2 sztuki, centrala rejestracyjna –
1 sztuka, łóżka wielofunkcyjne – 5 sztuk, holter ciśnieniowy – 1 sztuka, kardiomonitory – 6 sztuk,
bronchofiberoskop – 1 sztuka, zestaw endoskopowy - 1 sztuka, przewoźny zdjęciowy aparat RTG –
1 sztuka, łóżka szpitalne– 13 sztuk, łóżka szpitalne – 59 sztuk, wirówka laboratoryjna – 3 sztuki,
analizator biochemiczny – 1 sztuka, czytnik pasków do moczu – 1 sztuka, analizator hematologiczny
– 1 sztuka, zestaw do elektroforezy – 1 sztuka, analizator biochemiczny – 1 sztuka, analizator
jonoselektywny do Na, K, Cl - 1 sztuka, koagulometrr – 1 sztuka, mikroskopy – 2 sztuki, aparat do
suchego higienicznego rozmrażania osocza – 1 sztuka, analizator immunologiczny – 1 sztuka,
analizator równowagi kwasowo – zasadowej – 1 sztuka, cieplarka – 2 sztuki, fotel ginekologiczny –
3 sztuki, łóżko porodowe – 2 sztuki, stoliki przyłóżkowe - 31 sztuk, kolposkop z torem wizyjnym –
1sztuka, histeroskop – 1 sztuka, wanna porodowa – 1 sztuka, aparat KTG – 3 sztuki, amnioskop – 1
sztuka, aparat Schultzego – 1 sztuka, kozetki lekarskie – 15 sztuk, aparaty do ELKG – 2 sztuki,
aparat KTG do badania ciąży bliźniaczej – 1 sztuka, , pompy infuzyjne – 22 sztuki, respiratory – 4
sztuki, aparat EKG – 1sztuka, łóżka szpitalne – 10 sztuk, łóżka szpitalne – 16 sztuk, łóżka
szpitalne – 5 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji stanowiący integralną
jej część.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33 000 000 – 0, 33 100 000 – 1, 33 190 000 – 8.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.
II.1.8) Podział na części: Nie, Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert
częściowych.
Oferty należy składać w odniesieniu do: całości.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 2 500 000,00 PLN
II.2.2) Opcje:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 45 dni od daty udzielenia zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie : 40 000,00 PLN dla całości zamówienia.
2. Wadium może być wnoszone w zależności od uznania wykonawców w:
a) pieniądzu, wpłacone na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Banku Spółdzielczym w
Chełmnie – nr konta: 56 9486 0005 0000 0433 2000 0006 a dowód wpłaty należy załączyć
do oferty.
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu/wpłaty. Na poleceniu przelewu /wpłaty należy
wpisać: „Wadium – przetarg nr 18/2010 na dostawę urządzeń medycznych”.
4. W pozostałych przypadkach ( ppkt. 2 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym
Wykonawca jest związany ofertą.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule
gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia
okoliczności wymienionych w art. 46ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Zwrot wadium
8.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia2004 r. (tekst jednolity Dz.U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź.
zmianami).
8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
8.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ppkt 8.1. jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Dostawa dofinansowana ze środków UE w ramach projektu ,,Poprawa jakości świadczonych usług
medycznych w powiecie chełmińskim poprzez modernizację oraz doposażenie SP ZOZ w Chełmnie”
współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WK-P.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego ( do oferty dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo ). Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Wymagany termin kompleksowego wykonania zamówienia - dostawy łącznie z przekazaniem do
eksploatacji i podpisaniem protokołu odbioru końcowego: 45 dni licząc od dnia podpisania umowy.
Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. z
2009 r. Nr 226 poz. 1817 ) oraz inne dokumenty i oświadczenia.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub inny podmiot, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunków udziału
korzystając z zasobów innych podmiotów.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału dot. sytuacji ekonomicznej i
finansowej, którego opis sposobu oceny spełnienia warunku został przedstawiony przez
Zamawiającego w pkt. 7.1.1 SIWZ Zamawiający żąda dokumentu:
1. Informacji banku, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, wymaga się przedłożenia informacji o której mowa w pkt. 7.1 ppkt. 1 SIWZ, dotyczących
tych podmiotów.
3. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia w/w warunku spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału dot. wiedzy i doświadczenia,
którego opis sposobu oceny spełnienia warunku został przedstawiony przez Zamawiającego w pkt.
6.1. SIWZ Zamawiający żąda:
1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, wymaga się przedłożenia informacji o której mowa w pkt. 7.2 ppkt. 1 SIWZ, dotyczących
tych podmiotów.
3. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
żąda:
1. Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi Rozdział II pkt. 2 do
SIWZ. ( W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ).
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.
4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w doniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji zamówienia zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.3, 7.4 SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium.
Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3. ppkt. 2,3,4,6 SIWZ – składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3. ppkt. 5 SIWZ składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.5 pkt. 1 lit. a i c SIWZ oraz pkt. 7.5 ppkt. 2 SIWZ powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 7.5 ppkt. 1 lit. b SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5. ppkt. 1 i 2 SIWZ zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Przepis pkt.7.5 ppkt. 3 SIWZ stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda:
1. Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z
Ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896).
2. Dla każdego przedmiotu - opisów oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi/ foldery lub
ulotki producenta przedstawiające parametry techniczne, fotografie sprzętu itp. , które potwierdzą
wymagane parametry techniczne opisane w Załączniku nr 22do SIWZ.
Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy – Rozdział III do SIWZ.
2. Formularz oświadczenia Wykonawcy – Rozdział II pkt. 1 i 2
3. Wypełniona szczegółowa specyfikacja dostawy ( formularz asortymentowo-cenowy ) zgodnie z
przedstawioną ofertą uwzględniające ceny jednostkowe netto poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 1do SIWZ).
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów
rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów
rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz
że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
6. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie
powierzy podwykonawcom.
7. Dowód wniesienia wadium.
8. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polskim,
poświadczonym przez Wykonawcę.
Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia
jest jawne.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może ograniczyć dostęp
do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach
określonych w ustawie.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy p.z.p.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także
oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się
wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik.
Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr
232 z dnia 20.11.2007 r. poz.1655 z póź. zmianami).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia, warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca załączy do oferty
oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi Rozdział II pkt. 1 do SIWZ. ( w przypadku
oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca ).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaże, że posiada własne
środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie większej lub równej 50 % szacunkowej
wartości zamówienia.
Dla oceny spełnienia warunku zamawiający weźmie pod uwagę informację banku, w którym
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce wysokości
posiadanych środków finansowych lub zdolności finansowej odpowiedniej wielkości zawartej w
informacji banku okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe, to „ocenimy”, że wykonawca spełnia
warunek.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych do
oferty zgodnie z wymogiem punktu 7.1. SIWZ.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej
jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj.
polegającej na dostawie urządzeń medycznych, każda o wartości nie mniejszej niż 50 % szacunkowej
wartości przedmiotu zamówienia.
Dla oceny spełnienia warunku zamawiający weźmie pod uwagę wykaz wykonanych dostaw w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie, co będzie stanowiło
ocenę spełnienia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Przez „dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie” Zamawiający
rozumie dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw jako te, które jednocześnie
potwierdzają dane zawarte w wykazie sporządzonym przez Wykonawcę, tj. podaną ich wartość,
przedmiot, daty wykonania i odbiorców.
Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce ilości i wielkości
wykonanych dostaw odpowiedniej wielkości zawartej w wykazie okaże się, że otrzymamy zdanie
prawdziwe, to „ocenimy”, że wykonawca spełnia warunek.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych do
oferty zgodnie z wymogiem pkt. 7.2 SIWZ.
W celu potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Wykonawca załączy do oferty oryginał
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi Rozdział II pkt. 1. ( w przypadku oferty składanej
wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca ).
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone: Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: NIE
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi: NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału: Nie dotyczy
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: Nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena.
Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:
kryterium wartości brutto – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
wartość najniższej wśród wszystkich ofert
W = -------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%
wartość badanej oferty
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: Nr-18/2010.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu
opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
Do pobrania ze strony internetowej www.zoz.chelmno.pl
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
09.08.2010 r. godz. 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
Nie dotyczy
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 09.08.2010 r. godz. 11:30
Miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, Plac Rydygiera 1, Chełmno
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE
ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: w ramach projektu ,,Poprawa jakości świadczonych
usług medycznych w powiecie chełmińskim poprzez modernizację oraz doposażenie SP ZOZ w
Chełmnie” współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WK-P.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: Nie dotyczy
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, POLSKA/POLAND. E-mail
odwolania@uzp.gov.pl .
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie
zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
które nie Zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki albo zapytania o cenę.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel. +48 224587701Internet:
http://uzp.gov.pl Faks +48 224587700
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
1. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – Nr 2010-081495 w dniu
25.06.2010 r.
2. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 185484 w dniu 28.06.2010 r.
3. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 28.06.2010 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 28.06.2010 r.
5. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 28.06.2010 r.
 
Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=298&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (28 czerwca 2010, 14:32:00)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (30 sierpnia 2010, 11:49:33)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 791