zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1613C ROBAKOWO - PNIEWITE

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD/4/2010
wartość: PONIŻEJ 193 000 EURO
termin składania ofert: 11 marca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Powiat Chełmiński, jako Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: W wymaganym terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone trzy oferty. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia dwóch Wykonawców z powodu nie wykazania przez tych Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Zamawiający odrzucił oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w jedynej, niepodlegającej odrzuceniu ofercie, złożonej przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia do wartości, odpowiadającej cenie podanej w ofercie.  
Nr spr.: PZD/4/2010
 
POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: (056) 677-24-10; telefaks: (056) 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:
"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1613C  ROBAKOWO - PNIEWITE"
 
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” można odebrać lub zamówić w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 9, pokój nr 2, telefon (056) 686 48 53. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia (181kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (30kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (33kB) word

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób (35kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz Ofertowy (37kB) word

Załącznik nr 5 do SIWZ - Planowany zakres przebudowy i rozbudowy drogi (46kB) word

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (80kB) word

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (27kB) word

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania (31kB) word


3. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1613C Robakowo – Pniewite.
1) Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
-  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – kod CPV: 71.32.00.00-7.
2) Planowane parametry techniczne oraz zakres robót związanych z wykonaniem przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite podane są w załączniku nr 5 do SIWZ.
3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
a) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.  1227 z późn. zm.).
b) Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych wszystkich branż związanych z realizacją inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156,  poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
c) Wykonanie projektów przebudowy ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z sieciami i urządzeniami naziemnymi i podziemnymi istniejącego uzbrojenia terenu.
d) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
e) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
f) Złożenie, w imieniu Zamawiającego, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.).
g) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie wykonanej dokumentacji.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące zadania:
1) Zadanie 1, obejmujące:
a) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.  1227 z późn. zm.);
b) wykonanie projektów budowlano – wykonawczych wszystkich branż związanych z realizacją inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
c) wykonanie projektów przebudowy ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z sieciami i urządzeniami naziemnymi i podziemnymi istniejącego uzbrojenia terenu;
d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
e) opracowanie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
f) złożenie, w imieniu Zamawiającego, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.).
Termin wykonania Zadania 1: do 16 sierpnia 2010 r., z zastrzeżeniem, że uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić do 4 sierpnia 2010 r.
2) Zadanie 2, obejmujące:
a) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie wykonanej dokumentacji.
Termin wykonania Zadania 2: nadzór autorski należy prowadzić przez cały okres realizacji robót związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1613C bez limitowania ilości wizyt na budowie. O terminie rozpoczęcia realizacji robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia;
b) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową, dotyczącą inwestycji drogowej, o zakresie porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 50 tys. PLN brutto;
c) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, tj. uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
d) Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 160 000 PLN;
e) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki opisane w pkt 1 lit. a, b i c mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
3) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy obowiązany jest on przedłożyć:
a) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ;
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4) Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.  Informacja na temat wadium: wniesienie wadium nie jest wymagane, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy.
10.  Kryteria oceny ofert:
-   100 % - cena brutto za wykonanie zamówienia.
11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 11.03.2010 r. do godz. 10:00.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
13. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2010 r.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Krzysztof Żukowski (3 marca 2010, 12:33:57)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (24 marca 2010, 15:07:31)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1399