zamówienie na:

Dostawa nabiału i produktów mleczarskich.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 7/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 1 marca 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacjia_o_uniewaznieniu_postempowania_nabial_02_03_2010.pdf 
Nr postęp. 7/ 2010
Ogłoszenie o zamówieniu
1. Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Rydygiera 1
86 – 200 Chełmno
województwo Kujawsko – Pomorskie
tel. 056 / 677 – 26 – 07
fax. 056 / 677 – 27 – 10
2. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr
223, poz.1655 z późn. zmianami).
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ
SIWZ wraz z załącznikiem można pobrać ze strony internetowej www.zoz.chelmno.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabiału i produktów mleczarskich dla ZOZ w
Chełmnie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesiący od dnia podpisania umowy.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art.22 ust.1pkt.1 ustawy Pzp);
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp);
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp);
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust.1 i 2 ustawy Pzp
e) przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzajace, że profil działania oferenta odpowiada
przedmiotowi zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
Zamawiający podczas realizacji zamówienia będzie wymagał dołączenia do faktury:
- Handlowego Dokumentu Identyfikacji
- Atestu
6.2. W przypadku Wykonawców skłądających wspólną ofertę warunki opisane w pkt 6.1.
musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
6.3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Dokumenty oceniane będą w trybie spełnianie
spełnia, z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednozncznie, iż Wykonawca
warunki spełnił.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie:
8.1. Wartość brutto – waga 100 %;
8.3. Maksymalna ilość punków – 100 (waga 100 % = 100 pkt).
9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 01.03.2010r. do godziny 11.00 w Sekretariacie ZOZ
w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1.

10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

15. Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 34367-2010 w dniu 19.02.2010 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 19.02.2010 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 19.02.2010 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 19.02.2010 r.
 

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (19 lutego 2010, 10:12:10)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (2 marca 2010, 14:20:15)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 732