zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 48/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno, dnia 22.12. 2009 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/35/09 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: „ Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic dla ZOZ w Chełmnie”, nr postępowania 48/2009 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Pl. Rydygiera 86-200 Chełmno działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic dla ZOZ w Chełmnie”, nr postępowania 48/2009. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 7. UZASADNIENIE: Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto Zamawiający informuje, że na powyższe zamówienie zostanie wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. 
Nr postęp. 48 /2009
Ogłoszenie o zamówieniu
1. Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Rydygiera 1
86 – 200 Chełmno
województwo Kujawsko – Pomorskie
tel. 056 / 677 – 26 – 07
fax. 056 / 677 – 27 – 10
2. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr
223, poz.1655 z późn. zmianami).
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.zoz.chelmno.pl
4. Opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic dla ZOZ w
Chełmnie;
b) Zamawiający podzielił zamówienie na 8 części (pakiety):
- Pakiet nr 1 – Kompresy niejałowe, jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne .
- Pakiet nr 2 – Opatrunki specjalistyczne .
- Pakiet nr 3 – Serwety operacyjne.
- Pakiet nr 4 – Serwety włókninowe niejałowe.
- Pakiet nr 5 – Kompresy jałowe opaski.
- Pakiet nr 6 – Wata , serwety, gaza medyczna.
- Pakiet nr 7 – Paski, opatrunki, opatrunki przylepne.
- Pakiet nr 8 – Rękawice.
5. Wspólny słownik zamówień ( CPV)
33141000-0
33141118-0
33141111-1
33141115-2
33141110-4
33141116-6
33141119-7
33141112-8
33141115-9
c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: 12 miesiący od dnia podpisania umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art.22 ust.1pkt.1 ustawy
Pzp);
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonywania zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp);
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp);
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust.1 i 2 ustawy Pzp (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp).
6.2. W przypadku Wykonawców skłądających wspólna ofertę warunki opisane w pkt 6.1.
musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
6.3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Dokumenty oceniane będą w trybie spełnianie
spełnia, z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednozncznie, iż Wykonawca
warunki spełnił.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie:

8.1. Wartość brutto – waga 100 %;
Maksymalna ilość punków – 100 (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych/ cena
oferty ocenianej x 100 punktów x 100%)
9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 21.12.2009 r. do godziny 11.00 w Sekretariacie ZOZ w
Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1.

10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
14. Zamwiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
15. Ogłoszenie zamieszczono:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 239213 w dniu 10.12.2009r
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 10.12.2009r
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 10.12.2009r
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 10.12.2009r

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (10 grudnia 2009, 10:52:39)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (22 grudnia 2009, 10:57:00)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1009