zamówienie na:

Świadczenie obsługi prawnej SP ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 45/2009
wartość: Poniżej 206 000 Euro
termin składania ofert: 24 listopada 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno, dnia 26.11. 2009 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Usługi w zakresie obsługi prawnej SP ZOZ w Chełmnie”, nr post. 45/2009 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4. UZASADNIENIE: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto informujemy, że na powyższe zamówienie zostanie wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. 




Nr postęp. 45 / 2009
Ogłoszenie o zamówieniu
1. Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Rydygiera 1
86 – 200 Chełmno
województwo kujawsko – pomorskie
tel. 056 / 677 – 26 – 07
fax. 056 / 677 – 27 – 10
2. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr
223, poz.1655 z późn. zmianami).
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.zoz.chelmno.pl
4. Opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie obsługi prawnej SP ZOZ w Chełmnie;
b) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej;
c) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
5. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art.22 ust.1pkt.1 ustawy
Pzp);
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonywania zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp);
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp);
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust.1 i 2 ustawy Pzp (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp);
6.2. W przypadku Wykonawców składających wspólna ofertę warunki opisane w pkt 6.1.
musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
6.3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Dokumenty oceniane będą w trybie spełnianie
pełnia, z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
warunki spełnił.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie:

8.1. Cena - wartość brutto – waga 80 %;
8.2. Doświadczenie – waga 20 %.
8.3. Maksymalna ilość punków – 100.
9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 24.11.2009 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie
ZOZ w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1.

10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

15. Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 209275 w dniu 16.11.2009r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 16.11.2009r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 16.11.2009r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 16.11.2009r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (16 listopada 2009, 10:35:12)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (26 listopada 2009, 13:46:00)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 957