zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TD.3431-1/09
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 3 listopada 2009  12:00
przyczyna unieważnienia: zgodnie z art. 93 ust. 1, pkt 4) ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 
Chełmno, dnia 15.10.2009 r.
Nr spr.: OR.V/TD.3431-1/09

Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: (056) 677-24-10; telefaks: (056) 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:
"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Chełmnie
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego”

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7, tel.(056) 677 24 33 lub pobrać poniżej:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (214kB) word
Załącznik 1 - oświadczenia Wykonawcy (28kB) word
Załącznik 2 - oświadczenie o posiadaniu umowy generalnej (28kB) word
Załącznik 3 - oświadczenie o osobach uprawnionych (31kB) word
Załącznik 4 - oświadczenie o doświadczeniu w sprzedaży (33kB) word
Załącznik 5 - oświadczenie o bilansowaniu handlowym (33kB) word
Załącznik 6 - zastrzeżenie informacji (25kB) word
Załącznik 7 - formularz ofertowy - wersja poprawiona (31kB) word
Załącznik 8 - wzór umowy - wersja poprawiona (57kB) word
Wyjaśnienia do treści SIWZ - 21.10.2009r. (25kB) word

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kod CPV pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 (Elektryczność).

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

6. Termin wykonania zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności na podstawie:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) zawartej generalnej umowie dystrybucyjnej z ENERGA-OPERATOR SA,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana na zasadzie spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;
5) oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z ENERGA-OPERATOR SA, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;
6) oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ;
7) oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w bilansowaniu handlowym, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
8) wykaz osób uprawnionych do podpisania oferty, umowy i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;
9) zastrzeżenie Wykonawcy, które informacje zawarte w jego ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), wg załącznika nr 6 do SIWZ.
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) – 3) składają odpowiednie dokumenty określone w §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zm.).
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

9. Informacja na temat wadium.
Wniesienie wadium nie jest wymagane, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy.

10. Kryteria oceny oferty:
 100 % - cena brutto za wykonanie zamówienia.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 03.11.2009 r. do godz. 1200.

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2009 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (15 października 2009, 14:32:57)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (5 listopada 2009, 10:29:37)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 988