zamówienie na:

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ Chełmno.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 35/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 23 października 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno, dnia 26.10 2009 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Pl. Rydygiera 86-200 Chełmno działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala w Chełmnie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Przyszpitalnego Działu Rehabilitacji w chełmińskim Zespole Opieki Zdrowotnej”, nr post. 35/2009. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4. UZASADNIENIE: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Nr postępowania: 35/2009
Ogłoszenie o zamówieniu
1. Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Rydygiera 1
86 – 200 Chełmno
województwo Kujawsko – Pomorskie
tel. 056 / 677 – 26 – 07
fax. 056 / 677 – 27 – 10
2. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr
223, poz.1655 z późn. zmianami).
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.zoz.chelmno.pl
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala w Chełmnie w
ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Przyszpitalnego
Działu Rehabilitacji w chełmińskim Zespole Opieki Zdrowotnej”.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.15.50.00-1;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art.22 ust.1 pkt.1 ustawy
Pzp);
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonywania zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp);
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp);
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust.1 i 2 ustawy Pzp (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp).
6.2. W przypadku Wykonawców skłądających wspólna ofertę warunki opisane w pkt 6.1.
musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
6.3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Dokumenty oceniane będą w trybie spełnianie
spełnia, z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
warunki spełnił.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
8.1.- Wartość brutto o wadze 100%
Maksymalna ilość punktów -100 ( najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych/
cena oferty ocenianej x 100 punktów x 100%
9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 23.10.2009 r. do godziny 11.00 w Sekretariacie
ZOZ w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1.
10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
15. Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 360590 w dniu 15.10.2009r
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 15.10.2009r
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 15.10.2009r
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 15.10.2009r

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=42metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (15 października 2009, 11:36:35)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (4 listopada 2009, 12:19:43)
Zmieniono: unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 966