Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2024

wybrany kandydat: Pani Dominika Chmurzyńska, zamieszkała w Ostrowitem 
uzasadnienie wyboru: Pani Dominika Chmurzyńska spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydatkę wykształcenie i zdobyte doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji i kartografii, jak również predyspozycje i umiejętności, gwarantują prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.Wytworzył: Kinga Zbilska (8 maja 2024)
Wprowadził: Dariusz Banach (8 maja 2024, 13:40:36)stanowisko:

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2024  14:00
Chełmno, dnia 16.04.2024 r.
 
Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 poz. 530)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy

wymiar etatu: 1

na podstawie umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  3) nieposzlakowana opinia,
  4) wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym,
  5) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  6) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 2 letni staż w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego (do ogólnego stażu pracy zaliczyć można wykonywanie co najmniej przez 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku),
  7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
  1) znajomość przepisów prawa z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami, w tym ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o gospodarce nieruchomościami (z aktami wykonawczymi),
  2) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego m.in.: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
  3) dobra znajomość obsługi komputera - znajomość programów EWID, Pakiet MS Office,
  4) umiejętność kierowania zespołem, w tym: planowania i organizacji pracy, wyznaczania zadań i rozliczania ich realizacji, motywowania pracowników i dbania o ich właściwy rozwój zawodowy, zapewnienia odpowiedniej atmosfery w kierowanym zespole,
  5) komunikatywność, rzetelność, obiektywizm, samodzielność, punktualność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  6) wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
  1) pełnienie funkcji Geodety Powiatowego, w tym wykonywanie zadań starosty określonych w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  2) kierowanie pracą Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w tym w szczególności:
    a) organizowanie pracy w wydziale,
    b) ustalanie zakresów czynności podległym pracownikom,
    c) nadzorowanie i bieżące kontrolowanie prawidłowości realizowanych zadań oraz przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników wydziału, a także przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, bhp i p.poż.,
    d) dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników,
    e) wnioskowanie do starosty w sprawach związanych z naborem na wolne stanowisko pracy, z nagradzaniem, awansowaniem pracowników wydziału, a także z udzielaniem im kar,
    f) planowanie urlopów podległych pracowników,
    g) zgłaszanie sekretarzowi występujących w wydziale potrzeb w zakresie szkoleń pracowniczych, zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zaopatrzenia w niezbędny sprzęt, materiały, programy komputerowe, wydawnictwa, itp.,
    h) wnioskowanie do starosty o udzielenie niezbędnych upoważnień dla pracowników wydziału, związanych z wykonywaniem przez nich zadań,
    i) przygotowywanie projektu budżetu w części dotyczącej zadań realizowanych przez wydział oraz nadzór nad prawidłową realizacji budżetu,
  3) nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wdrażanie nowoczesnych technik polepszających jakość zasobu,
  4) współpraca z organami służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizowanych zadań,
  5) przygotowywanie projektów uchwał rady, zarządu oraz zarządzeń starosty w sprawach należących do kompetencji wydziału,
  6) sporządzanie obowiązujących sprawozdań, wykazów i analiz,
  7) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji sprawach indywidualnych w ramach udzielonych upoważnień,
  8) wykonywanie innych zleconych przez przełożonych zadań, odpowiednich do charakteru realizowanych na zajmowanym stanowisku obowiązków.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1) praca w systemie równoważnym,
  2) praca przy monitorze ekranowym,
  3) praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania,
  4) zmienne tempo pracy,
  5) wyjazdy służbowe,
  6) sytuacje stresowe,

5. W marcu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowe i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4) kopia zaświadczenia o nadanych uprawnieniach zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii,
  5) kopie świadectw pracy a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu i braku świadectwa pracy należy załączyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, jako dokument potwierdzający staż pracy,
  6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
  8) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Kolejowa 1, pokój nr 307 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Kolejowa 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy”, w terminie do dnia 30.04.2024 roku do godz.14:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Kolejowej 1.
 


* Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, musi przedstawić aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chełmiński, ul. Kolejowa1, 86-200 Chełmno, tel. tel. + 48 56 677 24 10
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w związku z realizacją procesu naboru na wolne stanowisku urzędnicze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

metryczka


Wytworzył: Kinga Zbilska (16 kwietnia 2024)
Opublikował: Dariusz Banach (16 kwietnia 2024, 12:10:06)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (8 maja 2024, 13:40:36)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 217