Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2024

wybrany kandydat: Pani Daria Drzymalska-Paczkowska, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Daria Drzymalska-Paczkowska spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego w dn. 11.03.2024r. Pani Daria Drzymalska-Paczkowska wykazała się udokumentowanymi kompetencjami i długoletnim doświadczeniem zawodowym w jednostce samorządowej potrzebnym do rzetelnego pełnienia funkcji Głównego Księgowego w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie. Zna przepisy z zakresu rachunkowości i finansów , naliczania i rozliczania wynagrodzeń i potrafi stosować je w praktyce.


Wytworzył: Jacek Kordowski (5 kwietnia 2024)
Wprowadził: Dariusz Banach (5 kwietnia 2024, 09:43:04)stanowisko:

Główny Księgowy

miejsce pracy: Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie
termin składania dokumentów: 26 marca 2024  14:30
Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 (Dz.U. z 2022 poz. 530)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 14, 86-200 Chełmno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie:
Główny Księgowy


wymiar etatu: 1
na podstawie umowy o pracę

I. Określenie wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem głównego księgowego.
Wymagania niezbędne zgodne z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami)
1) Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studnia magisterskie, ekonomiczne wyższe studnia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe:
1) Preferowane wieloletnie doświadczenie w pracy w księgowości administracji samorządowej oraz znajomość zagadnień z zakresu samorządowych jednostek budżetowych;
2) Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem oświatowej jednostki budżetowej (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych);
3) Znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
4) Znajomość oraz sprawne posługiwanie się przepisami o klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków;
5) Znajomość ustaw o samorządzie powiatowym i o pracownikach samorządowych;
6) Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych;
7) Znajomość zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej w jednostce oświatowej;
8) Praktyczna znajomość obsługi programów komputerowych pakiet MS Office oraz programów finansowo-księgowych Vulcan Finanse, Vulcan Płace, Płatnik ZUS, ZUS PUE, SIO Bestia, Rozrachunki Progman, PFRON, bankowość internetowa, program eRU;
9) Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy na samodzielnym stanowisku,
10) Sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność;
11) Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Główny księgowy wykonuje zadania powierzone przez pracodawcę w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polegające zwłaszcza na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
 - właściwe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 - ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły.

Do zadań głównego księgowego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie należy:
1) opracowywanie projektu planu finansowego oraz jego zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych szkoły oraz wyodrębnionego rachunków dochodów oświatowych;
2) opracowywanie projektu przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości szkoły;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi;
4) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym szkoły, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań;
6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;
7) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
8) zapewnienie przechowywania i archiwizowania dokumentów, a także należyta ochrona danych;
9) opracowywanie harmonogramu inwentaryzacji mienia ZS nr 2 z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów;
10) dekretacja i ewidencja dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych szkoły, wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, ZFŚS;
11) przyjmowanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
12) naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności z tytułu zatrudnienia w szkole oaz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
12) dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników szkoły oraz odprowadzanie należności na odpowiednie konta ( kasa zapomogowo-pożyczkowa, zakładowy fundusz mieszkaniowy, składki na ZNP, grupowe ubezpieczenie pracownicze, zajęcia komornicze);
13) terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy do ZUS, Pracownicze Plany Kapitałowe;
14) prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników z Urzędem Skarbowym;
15) prowadzenie rozliczeń i dokumentacji z tytułu zatrudnienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
16) przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie rozliczeń ZFŚS;
17) sporządzenie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników szkoły;
18) wystawianie faktur VAT-sprzedaż oraz prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji JPK-V7M;
19) sporządzanie informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznie poniesionych wydatkach dla potrzeb Systemu Informacji Oświatowej,
20) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i sprawozdań z operacji finansowych szkoły (sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne) oraz ich przekazywanie właściwemu odbiorcy;
21) sporządzanie sprawozdawczości finansowej szkoły ( bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa) oraz przekazywanie właściwemu odbiorcy;
22) sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS, PFRON, Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych sprawozdań przewidzianych przepisami prawa dla oświatowej jednostki budżetowej;
23) obliczanie kosztów finansowych arkusza organizacyjnego szkoły na dany rok szkolny, przeliczanie aneksów i informowanie organu prowadzącego o skutkach finansowych zmian w arkuszu organizacyjnym;
24) rejestracja danych w systemie SIO dotyczących wynagrodzeń pracowników szkoły i wydatków jednostki;
25) sporządzanie analiz, prognoz oraz planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia dotyczące wydatków i dochodów budżetowych;
26) terminowe regulowanie zobowiązań szkoły poprzez dokonywanie przelewów bankowych na kontach jednostki na podstawie zatwierdzonych dowodów księgowych za pomocą Bankowości internetowej szkoły;
27) przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
28) udział w procesie kontroli zarządczej i realizacja procesu samokontroli;
29) współpraca z organem prowadzącym szkołę w zakresie finansowo-księgowym;
30) wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań powierzonych przez pracodawcę, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, należą do kompetencji głównego księgowego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) Rodzaj pracy - stanowisko samodzielne, praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin;
2) Wymiar czasu pracy – 1 etat, praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę / 40godzin tygodniowo;
3) Miejsce pracy – Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, ul. Szkolna 14 ( praca w budynku na pierwszym piętrze, bez windy, do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych);
4) Data rozpoczęcia pracy – 01 maja 2024 r.

V. Wymagane dokumenty:
1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz potwierdzających wymagany staż pracy,
4) własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 1),
5) oświadczenie, że kandydat/ka posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 2),
6) oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 3),
7) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 4),
8) oświadczenie, że kandydat/ka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko głównego księgowego w ZS nr 2 w Chełmnie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 5),
Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach konkursu powinny być opatrzone datą i potwierdzone własnoręcznie podpisem przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. z 2021 poz. 672),
w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

VI. Dodatkowa informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZS nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił, co najmniej 6%.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:
Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt V w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł:
„Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZS nr 2 w Chełmnie”
Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ZS nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie ul. Szkolna 14 – Sekretariat szkoły w terminie do dnia 26 marca 2024 roku do godz. 14: 30 lub pocztą na adres Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Szkolna 14, 86 -200 Chełmno z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZS nr 2 w Chełmnie”
W przypadku nadesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów aplikacyjnych do ZS nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

* Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, musi przedstawić aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1) Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi komisyjnie w siedzibie ZS nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w dniu 27.03.2024 r. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zs2.edu.pl/) oraz na tablicy informacyjnej ZS nr 2.
3) Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora szkoły.


KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowane w Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 14, 86-200 Chełmno, tel. tel. (+ 48) 56 686 17 10.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w związku z realizacją procesu naboru na wolne stanowisku urzędnicze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


Dyrektor szkoły: Jacek Kordowski


Załączniki:
1. załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy: POBIERZ (204kB) pdf
2. załącznik nr 2 - oświadczenie, że kandydat/ka posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych: POBIERZ (221kB) pdf
3. załącznik nr 3 - oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe: POBIERZ (277kB) pdf
4. załącznik nr 4 - oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego: POBIERZ (58kB) pdf
5. załącznik nr 5 – oświadczenie o ochronie danych osobowych: POBIERZ (298kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jacek Kordowski (8 marca 2024)
Opublikował: Dariusz Banach (11 marca 2024, 10:18:16)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (5 kwietnia 2024, 09:43:04)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237