Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2024

wybrany kandydat: Pani Sara Mielcarska-Ostrowska, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Sara Mielcarska-Ostrowska spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydatkę wykształcenie i zdobyte doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, jak również predyspozycje i umiejętności, gwarantują prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.


Wytworzył: Kinga Zbilska (22 marca 2024)
Wprowadził: Dariusz Banach (22 marca 2024, 10:19:38)stanowisko:

podinspektor ds. zdrowia i polityki społecznej

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 19 marca 2024  14:00
Chełmno, dnia 08.03.2024 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektor ds. zdrowia i polityki społecznej
w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu


wymiar etatu: 1/1

na podstawie umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 3-letni staż pracy w administracji samorządowej,
3) obywatelstwo polskie,
4) korzystanie z pełni praw publicznych,
5) nieposzlakowana opinia,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego (m.in.: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych), ustawy o działalności leczniczej, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
2) dobra znajomość obsługi komputera - znajomość programów Microsoft Office (Word, Excel),
3) komunikatywność, dokładność, rzetelność, kreatywność, samodzielność, punktualność, umiejętność pracy w zespole,
4) wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1) przygotowywanie projektu budżetu w części dotyczącej zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku oraz prawidłowa realizacja budżetu w tym zakresie,
2) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją i łączeniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadawaniem statutu,
3) sprawowanie nadzoru w zakresie przewidzianym dla organu, który zakład utworzył, w tym dokonywanie kontroli i oceny:
a) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
b) prawidłowości gospodarowania mieniem,
4) organizowanie konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
5) przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej,
6) przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji,
7) prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji,
8) przygotowanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,
9) prowadzenie spraw związanych ze wskazaniem podmiotu świadczącego usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu do prosektorium najbliższego szpitala,
10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
11) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
12) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
13) edukacja prozdrowotna,
14) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej,
15) sprawowanie nadzoru nad działalnością domu pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w zakresie spraw organizacyjnych,
16) koordynacja i analiza działalności jednostek organizacyjnych powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,
17) opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych,
18) koordynacja opracowywania i realizacji programów z zakresu polityki społecznej;

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w systemie równoważnym,
2) praca przy monitorze ekranowym,
3) praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania,
4) zmienne tempo pracy,
5) wyjazdy służbowe,
6) sytuacje stresowe,

5. W miesiącu lutym 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowe i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu i braku świadectwa pracy należy załączyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, jako dokument potwierdzający staż pracy,
5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
7) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Kolejowa 1, pokój nr 307 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Kolejowa 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zdrowia i polityki społecznej”, w terminie do dnia 19.03.2024 roku do godz.14:00.


Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Kolejowej 1.
 


* Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, musi przedstawić aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chełmiński, ul. Kolejowa1, 86-200 Chełmno, tel. tel. + 48 56 677 24 10
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w związku z realizacją procesu naboru na wolne stanowisku urzędnicze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

metryczka


Wytworzył: Kinga Zbilska (8 marca 2024)
Opublikował: Dariusz Banach (8 marca 2024, 12:20:07)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (22 marca 2024, 10:19:38)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 298