Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2022

wybrany kandydat: Pani Monika Niewiarowska-Zych, zamieszkała w Chełmnie
Pani Aleksandra Świerczek, zamieszkała w Chełmnie
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone zostały dwie oferty. Oferty wpłynęły w terminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.


Wytworzył: Ewa Wirosławska (30 grudnia 2022)
Wprowadził: Dariusz Banach (30 grudnia 2022, 10:30:35)stanowisko:

psycholog

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 22 grudnia 2022  12:00
Chełmno, dnia 28 listopada 2022r.
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia na stanowisku: psycholog

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia:
1. Wykształcenie
a) dyplom magistra psychologii
b) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku psychologa, w tym:
- co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w poradnictwie rodzinnym dla rodzin zastępczych
- doświadczenie w badaniu kandydatów na rodziców zastępczych,
- doświadczenie w wydawaniu opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- doświadczenie w sporządzaniu diagnoz psychofizycznych dzieci,
- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu terapii.
2) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
3) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) Kandydat posiada obywatelstwo polskie.

Warunki zatrudnienia:
1) Umowa cywilnoprawna
2) Miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin, w siedzibie PCPR w Chełmnie oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
3) Okres zatrudnienia: 1 stycznia 2023r. – 31 grudnia 2023r.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny i CV
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
3) Podpisane odręcznie oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1do ogłoszenia);
4) Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Oferta powinna zawierać cenę za godzinę pracy psychologa.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa na rok 2023” do dnia 22 grudnia 2022r. do godziny 12.00.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.
Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie
Ewa Wirosławska


Załączniki: POBIERZ (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewa Wirosławska (28 listopada 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (28 listopada 2022, 14:15:53)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (30 grudnia 2022, 10:30:35)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 121