Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2022

wybrany kandydat: Pani Sabina Gątkiewicz, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Sabina Gątkiewicz spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego w dn. 27.10.2022 r. Pani Sabina Gątkiewicz wykazała się udokumentowanymi kompetencjami i doświadczeniem zawodowym potrzebnym do rzetelnego pełnienia funkcji specjalisty ds. finansowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chełmnie. Zna przepisy z zakresu rachunkowości i finansów i potrafi je stosować w praktyce, posiada również doświadczenie w środowisku oświatowym i samorządowym.


Wytworzył: Aleksandra Głowacka (23 listopada 2022)
Wprowadził: Dariusz Banach (23 listopada 2022, 15:22:35)stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie
termin składania dokumentów: 10 listopada 2022  14:30
Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.)
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Chełmnie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

wymiar etatu: 1 etat
na podstawie: umowy o pracę


Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
c) spełnia jeden z poniższych warunków: - ukończył/a jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 4 letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości w jednostkach administracji samorządowej lub państwowej;
d) nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
f) znajomość przepisów prawnych w zakresie płac, rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym oraz VAT;
g) znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi: program ZUS - „Płatnik”, program płacowy – „Płace VULCAN”, program finansowo-księgowy VULCAN
b) znajomość pakietu biurowego MS Office;
c) rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, komunikatywność;
d) chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanego stanowiska;
e) umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji i obsługi;
2. obliczanie zasiłków chorobowych na podstawie zwolnień L4;
3. dokonywanie innych potrąceń z list płac zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa (zajęcia komornicze, Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność, grupowe ubezpieczenia pracownicze, ubezpieczenia emerytalne) oraz prowadzenie ewidencji z tym związanej;
4. prowadzenie rozliczeń i dokumentacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
5. prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników z Urzędem Skarbowym;
6. sporządzanie miesięcznych deklaracji PIT-4 na zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników, deklaracji PIT-4R oraz deklaracji PIT-11;
7. sporządzanie rocznego sprawozdania do ZUS – ZUS IWA;
8. prowadzenie kart zarobkowych pracowników;
9. sporządzanie rocznych kart zasiłkowych pracowników oraz uzgadnianie ich ze zwolnieniami lekarskimi ZUS ZLA;
10. sporządzanie zaświadczeń emerytalnych i rentowych oraz ich terminowe przesyłanie do ZUS, w tym również Rp -7;
11. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników szkoły, w tym również do banku;
12. sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz innych programów prowadzonych przez PUP;
13 sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego;
14. sporządzanie informacji o strukturze zatrudnienia nauczycieli oraz informacji o faktycznych wydatkach na płace nauczycieli;
15. rejestracja danych w systemie informacji oświatowej w zakresie wynagrodzeń pracowników szkoły;
16. wystawianie faktur sprzedaży oraz faktur wewnętrznych związanych z VAT;
17. prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji cząstkowej VAT-7;
18. prowadzenie analityki konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” w zakresie pożyczek na remont mieszkań z ZFŚS;
19. obsługa kasy gotówkowej i prowadzenie dokumentacji z nią związanej (podejmowanie gotówki z banku, prowadzenie raportów kasowych w rozbiciu na poszczególne działalności);
20. dokonywanie zwrotu należności z tytułu delegacji służbowych i rachunków przedstawionych przez pracowników uprzednio sprawdzonych i zatwierdzonych;
21. bieżące prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (czeki, kwitariusze, itp.);
22. księgowanie dokumentów w programie finansowo –księgowym VULCAN;
23. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych związanych ze stanowiskiem.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca w systemie podstawowym;
b) praca przy monitorze ekranowym;
c) zmienne tempo pracy;
d) sytuacje stresowe.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosi 0,02%.

Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d) kopie świadectw pracy;
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
g) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie lub pocztą na adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie, ul. Parkowa 5, 86-200 Chełmno z dopiskiem: ”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”, w terminie do 10 listopada 2022 r., do godziny 14:30.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Parkowa 5, 86-200 Chełmno, tel. + 48 56 686 16 70.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w związku z realizacją procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Głowacka (27 października 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (27 października 2022, 13:56:53)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (23 listopada 2022, 15:22:35)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 342