Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2022

wybrany kandydat: Pani Milena Majeranowska, zam. Jeleniec 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku złożona została w wymaganym terminie jedna oferta. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych oferta spełniała wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferta zawierała cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.


Wytworzył: Ewa Wirosławska (29 czerwca 2022)
Wprowadził: Dariusz Banach (30 czerwca 2022, 08:28:41)stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa cywilno-prawna)

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 10 czerwca 2022  12:00
Chełmno, dnia 17 maja 2022r.
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku.

Zakres działania koordynatora i jego obowiązki w stosunku do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR) określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 77 cytowanej ustawy).

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie ustawowych uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia:
1) Wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
3) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) Kandydat posiada obywatelstwo polskie;

Warunki zatrudnienia:
1) Umowa cywilnoprawna (art. 79 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
2) Miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych, w siedzibie PCPR w Chełmnie oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
3) Okres zatrudnienia: czerwiec 2022r. – 31 grudnia 2022r.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny i CV
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
3) Podpisane odręcznie oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia)
4) Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Oferta powinna zawierać: ilość godzin (miesięcznie) realizowanych w środowiskach rodzin zastępczych, maksymalną ilość rodzin zastępczych objętych pracą koordynatora (jednocześnie), cenę za godzinę pracy koordynatora w środowisku rodziny.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022” do dnia 10 czerwca 2022r. do godziny 12.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.

Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie

Ewa Wirosławska

Załącznik: POBIERZ (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewa Wirosławska (17 maja 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (17 maja 2022, 10:12:13)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (30 czerwca 2022, 08:28:41)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 296