Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2022

wybrany kandydat: Małgorzata Dudek, zamieszkała w Raciniewie 
uzasadnienie wyboru: Pani Małgorzata Dudek spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydatkę wykształcenie i zdobyte doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, jak również predyspozycje i umiejętności, gwarantują prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.


Wytworzył: Kinga Zbilska (3 marca 2022)
Wprowadził: Dariusz Banach (3 marca 2022, 14:55:38)stanowisko:

geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 28 lutego 2022  14:00
Chełmno, dnia 15.02.2022r.
 
Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.


wymiar etatu: 1

na podstawie umowy o pracę


1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe w zakresie geodezji,
2) staż pracy min. 2 lata,
3) obywatelstwo polskie,
4) korzystanie z pełni praw publicznych,
5) nieposzlakowana opinia,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego m.in.: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2) znajomość obsługi programów geodezyjnych do prowadzenia baz danych w systemach informatycznych (C-geo, EWID 2007)
3) dobra znajomość obsługi komputera - znajomość programów Microsoft Office (Word, Excel),
4) komunikatywność, dokładność, rzetelność, kreatywność, samodzielność, punktualność, umiejętność pracy w zespole.
5) wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) gromadzenie i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2) prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej.
3) przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
4) udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5) rozliczanie zgłaszanych robót, sporządzanie kosztorysów i wystawianie rachunków.
6) koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w systemie równoważnym,
2) praca przy monitorze ekranowym,
3) praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania,
4) zmienne tempo pracy,
5) wyjazdy służbowe,
6) sytuacje stresowe,
7) kontakty z klientami zewnętrznymi.

5. W miesiącu styczniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowe i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu i braku świadectwa pracy należy załączyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, jako dokument potwierdzający staż pracy,
5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
7) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - geodeta”, w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku do godz. 14:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.
 
 

* Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, musi przedstawić aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, tel. tel. + 48 56 677 24 10
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w związku z realizacją procesu naboru na wolne stanowisku urzędnicze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (15 lutego 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (15 lutego 2022, 09:20:39)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (3 marca 2022, 14:55:38)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 318