Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2015

wybrany kandydat: Katarzyna Szymczak, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Katarzyna Szymczak była jedyną kandydatką spełniającą wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, znajomością ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości. Kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (21 grudnia 2015)
Wprowadził: Dariusz Banach (21 grudnia 2015, 14:21:16)stanowisko:

podinspektor w Wydziale Finansowym

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno
termin składania dokumentów: 18 grudnia 2015  13:00
Chełmno, 7 grudnia 2015 r.


Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U.2014.1202 tekst jednolity)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektor w Wydziale Finansowym.
( nazwa stanowiska pracy )

wymiar etatu: 1
na podstawie umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe – ekonomiczne,
2) Minimum dwuletni staż w administracji samorządowej na analogicznym stanowisku pracy,
2) Korzystanie z pełni praw publicznych,
3) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) Znajomość ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885 j.t.),
5) Znajomość ustawy o rachunkowości (Dz. U z 2014 r.poz.330j.t.),
6) Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. z 2014 r. poz. 119),
7) Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2010 r. Nr 43 poz.247),
8) Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
9) Dobra znajomość obsługi komputera,

2. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość obsługi programu operacyjnego Windows.
2) Skrupulatność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.
3) Wysoka kultura osobista.
4) Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i zdolności negocjacyjnych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów Skarbu Państwa i ich rozliczeń z Urzędem Wojewódzkim oraz z Urzędem Skarbowym,
2) terminowe przekazywanie dochodów Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) terminowe przekazywanie podatku VAT od dochodów Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
4) prowadzenie rejestru sprzedaży VAT od dochodów Skarbu Państwa i dochodów Powiatu oraz sporządzenie deklaracji VAT 7 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) prowadzenie rejestru wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
6) sporządzanie sprawozdań RB 27 ZZ, RB ZN,RB Z, RB N,
7) sporządzenie za każde półrocze informacji o zaległościach z tytułu dochodów Skarbu Państwa w wersji zatwierdzonej przez skarbnika powiatu,
8) bieżące prowadzenie windykacji dochodów Skarbu Państwa we współpracy z radcą prawnym,
9) wystawianie faktur VAT, not obciążeniowych, rachunków,
10) archiwizacja dokumentów,
11) porządkowanie i wpinanie dokumentacji księgowej.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Praca w systemie równoważnym,
2) Praca przy monitorze ekranowym,
3) Praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania,
4) Zmienne tempo pracy,
5) Sytuacje stresowe,
6) Częste kontakty z klientami zewnętrznymi.

5. W listopadzie 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,*
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
7) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
8) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor”, w terminie do dnia 18 grudnia 2015 roku do godz.13:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) ”**


STAROSTA CHEŁMIŃSKI* Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, musi przedstawić aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
** Klauzula powinna być podpisana własnoręcznym podpisem.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (7 grudnia 2015)
Opublikował: Dariusz Banach (7 grudnia 2015, 14:38:31)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (21 grudnia 2015, 14:21:16)
Zmieniono: wprowadzono wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 852