Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2015

wybrany kandydat: Aleksandra Głowacka, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą 46/2015 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 24 czerwca 2015 r. wyłoniła na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie Panią Aleksandrę Głowacką. Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 15 lipca 2015 r. powierzono stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie Pani Aleksandrze Głowackiej.


Wytworzył: Lidia Piechota (5 października 2015)
Wprowadził: Dariusz Banach (5 października 2015, 10:52:25)stanowisko:

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie

miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie, ul. Dworcowa 20/22, 86-200 Chełmno
termin składania dokumentów: 25 czerwca 2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zarząd Powiatu w Chełmnie
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie, ul. Dworcowa 20/22, 86-200 Chełmno.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek(Dz.U. Nr 184, poz. 1436, ze zmianami: Dz.U. z 2011 r.Nr 254, poz.1526):

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole/placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami: Dz.U. z 2015 r. poz. 357), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572, ze zmianami: Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455; Dz.U. z 2012 r.: poz. 742, poz. 1544; Dz.U. z 2013 r.: poz. 675, poz. 829, poz. 1005, poz. 1588, poz. 1650; Dz.U. z 2014 r.: poz.7, poz. 768, poz. 821, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1198; Dz.U. z 2015 r. poz. 357), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 168);

2. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w pkt I.1 pkt 2-9.

3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w pkt I.1 pkt 2, 5, 7 i 9.

4. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 167), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub placówki;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3);
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 168);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami: Dz.U. z 2015 r. poz. 357), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572, ze zmianami: Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455; Dz.U. z 2012 r.: poz. 742, poz. 1544; Dz.U. z 2013 r.: poz. 675, poz. 829, poz. 1005, poz. 1588, poz. 1650; Dz.U. z 2014 r.: poz.7, poz. 768, poz. 821, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1198; Dz.U. z 2015 r. poz. 357) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, ze zmianami: Dz.U. z 2014, poz. 1662) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W CHEŁMNIE”, w terminie do dnia 25.06.2015 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno. O terminie wpływu, w przypadku przesłania pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Chełmnie – w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji zostaną powiadomieni indywidualnie – nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.


Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu dostępna jest TUTAJ

metryczka


Wytworzył: Dorota Ćwik (10 czerwca 2015)
Opublikował: Dariusz Banach (10 czerwca 2015, 15:27:23)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (5 października 2015, 10:52:25)
Zmieniono: dodano wynik konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1481