Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2015

wybrany kandydat: Magdalena Piotrowska, zamieszkała w m. Storlus 
uzasadnienie wyboru: Pani Magdalena Piotrowska podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała bardzo dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego, podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku objętym naborem, tj. z zakresu gospodarki nieruchomościami, a także ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są pożądane na danym stanowisku pracy, takimi jak: odpowiedzialność, dokładność, sumienność, komunikatywność oraz silna motywacja do pracy.


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (12 czerwca 2015)
Wprowadził: Dariusz Banach (12 czerwca 2015, 09:16:04)stanowisko:

podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 5 czerwca 2015  14:00
Chełmno, 21.05.2015 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 2014. poz. 1202).

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
( nazwa stanowiska pracy )
wymiar etatu: 1
na podstawie umowy o pracę


1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe – kierunek: geodezja, prawo, administracja lub średnie kierunek: geodezja.
2) W przypadku wykształcenia średniego przynajmniej 3 – letni staż pracy.
3) Co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej.
4) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6) Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami.
7) Znajomość ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
8) Znajomość przepisów prawa z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego.
9) Dobra znajomość obsługi komputera.


2. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość obsługi programu operacyjnego Windows.
2) Skrupulatność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.
3) Wysoka kultura osobista.
4) Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i zdolności negocjacyjnych


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu.
2) Oddawanie, wygaszanie prawa trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.
3) Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
4) Prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
5) Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Praca w systemie równoważnym,
2) Praca przy monitorze ekranowym,
3) Praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania,
4) Zmienne tempo pracy,
5) Sytuacje stresowe,
6) Częste kontakty z klientami zewnętrznymi.


5. W kwietniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.


6. Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV),
2) List motywacyjny,
3) Odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) Kopie świadectw pracy,
5) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
6) Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
8) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor”, w terminie do dnia 5 czerwca 2015 roku do godz.14:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2014. poz. 1202 ) ”


STAROSTA CHEŁMIŃSKI


* Klauzula powinna być podpisana własnoręcznym podpisem.

metryczka


Wytworzył: Karolina Wichlińska (21 maja 2015)
Opublikował: Dariusz Banach (21 maja 2015, 14:59:26)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (12 czerwca 2015, 09:16:04)
Zmieniono: dodano wynik konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1171