zamówienie na:

Dostawa Paliw

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 100.700,00 PLN
termin składania ofert: 30 stycznia 2008  09:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie unieważnione ze względu na brak technicznych możliwości zamieszczenia ogłoszenia na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych w przewidywanym terminie zgodnie z prawem zamówień publicznych. Uzasadnienie prawne: Art. 93ust.1 pkt 6,7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. 
  Mgoszcz, dnia 16.01.2008 r.
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego


Przedmiot zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego i oleju napędowego do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu w roku 2008.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej Mgoszcz
NIP: 875-11-86-423
Regon 000295892
Adres:
Dom Pomocy Społecznej
Mgoszcz 54
86-230 Lisewo
tel. 0 56 676 86 13
faks 0 56 676 86 13
e-mail: dps_mgoszcz@poczta.onet.pl
2. Tryb postępowania:
postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej:
http//bip.powiat-chelmno.pl
Specyfikację można także odebrać w siedzibie Zamawiającego
Specyfikacja jest wydawana bezpłatnie, koszty przekazania ponosi oferent.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2008 r.
8. W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w:

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. Nr 19, z 2004 r., poz. 177 z późniejszymi zmianami),

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. Nr 19, z 2004 r., poz. 177 z późniejszymi zmianami).
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena – 100 %
11. Miejsce i termin składania ofert:
Dom Pomocy Społecznej Mgoszcz 54, 86-230 Lisewo, w biurze kierownika DAG do dnia 30.01.2008 r. do godziny 900
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.01.2008r. o godz. 1000.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

specyfikacja (96kB) pdf

Umowa projekt (57kB) pdf

Oświadczenie art22 (58kB) pdf

Oświadczenie art24 (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Stanisław Otremba (16 stycznia 2008, 15:22:09)

Ostatnia zmiana: Stanisław Otremba (18 stycznia 2008, 13:28:21)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1519