zamówienie na:

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego oraz budżetów 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: FN
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2020  13:00
wynik postępowania: W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone oferentowi: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica 
_________________________________________________________________________________________
dodano dnia 1.12.2020 r.

FN.BE5.7013.1.2020.JS
Chełmno, dnia 1.12.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Informacja o wyborze oferty na „Prowadzenie kompleksowej usługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego oraz budżetów 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego”.
2. W dniu 23.11.2020 r. umieszczono na stronie internetowej http://bip.powiat-chelmo.pl informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
3. W terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 13:00 wpłynęła 1 poniższa oferta:
 - Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica - cena 126.000 zł.
4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone oferentowi:
Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica
5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrano jedyną ofertę zarówno najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki.


_________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 23.11.2020 r.

Chełmno dnia 23.11.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Chełmiński, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).


1. Nazwa zadania: „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego oraz budżetów 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego”.

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego oraz budżetów 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego polegającej na:

1) prowadzeniu skonsolidowanej obsługi bankowej (codzienne przeksięgowanie dochodów i wydatków) budżetu Powiatu Chełmińskiego z budżetami 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego, w odniesieniu do rachunków podstawowych,
2) otwarciu i prowadzeniu 149 rachunków bankowych w PLN,
3) realizacji poleceń przelewów, w tym również zagranicznych (przelewy zagraniczne występują sporadycznie, około 3 w roku),
4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
5) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
6) lokowaniu wolnych środków na lokaty,
7) bieżącym dostarczaniu dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych, co wiąże się z posiadaniem na terenie miasta Chełmna w okresie wykonywania zamówienia – siedziby lub oddziału (placówki) posiadającej własny numer rozliczeniowy celem zapewnienia możliwości dostarczania i odbierania dokumentów finansowych oraz zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą bankową powiatu, codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00,
8) dostępie do usług świadczonych przez bank za pomocą dostarczonego przez Bank systemu Home Banking – elektronicznej obsługi bankowej (wraz z kartami procesorowymi i czytnikami) spełniającego określone niżej wymogi:
 8.1) ilekroć jest mowa o systemie Home Banking należy przez to rozumieć bezpieczne, szyfrowane połączenie internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer) zapewniające zamawiającemu stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach.
 8.2) bank umożliwi składanie i realizację za pośrednictwem systemu Home Banking, przynajmniej na 5 stanowiskach w siedzibie zamawiającego i co najmniej na 1 stanowisku w siedzibie każdej z jednostek organizacyjnych, następujących operacji dotyczących jego rachunków:
 8.2.1) sprawdzanie salda na rachunkach bieżących i pomocniczych,
 8.2.2) zlecanie przelewów wewnętrznych,
 8.2.3) zlecanie przelewów na rachunki prowadzone przez inne banki,
 8.2.4) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
 8.2.5) składanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
 8.2.6) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników strony Wn jak i strony Ma,
 8.2.7) zmiany hasła dostępu ,
 8.2.8) zlecenia za pomocą HB mogą być składane w dowolny dzień, o dowolnej porze, przy czym za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie bankowym w dni robocze do godziny 14:30.

3. Informacja o Powiecie Chełmińskim, jej jednostkach organizacyjnych i aktualnie posiadanych rachunkach:
1) Informacja o Powiecie: Budżet Powiatu Chełmińskiego na rok 2020 r zgodnie z Uchwałą Nr XV/116/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20.10. 2020 r. wynosi:
 - dochody – 91.232.712 zł,
 - wydatki – 87.928.671 zł.
2) Informacja o jednostkach organizacyjnych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
 2.1) Starostwo Powiatowe w Chełmnie,
 2.2) Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie,
 2.3) Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie,
 2.4) Zespół Szkół CKZ w Grubnie,
 2.5) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie,
 2.6) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Nr 1 w Chełmnie,
 2.7) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Nr 2 w Chełmnie,
 2.8 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Nr 3 w Unisławiu,
 2.9) Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,
 2.10) Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie,
 2.11) Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie,
 2.12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 2.13) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie,
 2.14) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie ,
 2.15) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmnie.

4. Informacja o ilości posiadanych rachunków: Powiat Chełmiński prowadzi 149 rachunków bankowych.

5. Informacja dotycząca dokonywanych przelewów:
 5.1) przewidywana ilość przelewów w ciągu roku kalendarzowego w formie elektronicznej wysyłanych do innych banków – 41 606 szt.
 5.2) przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie elektronicznej w tym samym banku – 3 000 szt
 5.4) polecenia przelewów złożone do godziny 14:30 winny być w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków.

6. Informacja o sprawozdaniach Powiatu Chełmińskiego:
Niżej wymienione sprawozdania są ogłoszone na stronie BIP Powiatu Chełmińskiego http://bip.powiat-chelmno.pl :
 6.1) Sprawozdania RB – Z, RB – N, RB – 27S, RB – 28S za I Półrocze 2020 r.,
 6.2) Sprawozdania RB – Z, RB – N, RB – 27S, RB – 28S za 2019 r.

7. Okres obowiązywania umowy: od dnia 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r.

8. Sposób przygotowania oferty:
 1) ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
 2) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
 3) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
 4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
 5) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego oraz budżetów 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego”.
„Nie otwierać do dnia 30.11.2020 r. godz. 13:15”.

9. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, do dnia 30.11.2020 r. do godz. 13:00.

10. Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.02.2020 r. do 31.01.2024 r.

11. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 - Janina Siemiątkowska tel. 56 677 24 44, e-mail skarbnik@powiat-chelmno.pl
 - Milena Piaskowska tel. 56 677 24 34, e-mail m.piaskowska@powiat-chelmno.pl
 
12. Inne postanowienia.
 1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
 2) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.
 
13. Załączniki do zapytania ofertowego:
 1) Formularz ofertowy: POBIERZ (18kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janina Siemiątkowska
Opublikował: Dariusz Banach (23 listopada 2020, 09:40:52)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (1 grudnia 2020, 11:38:32)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 51