zamówienie na:

Obsługa gospodarcza i techniczna Szpitala ZOZ Chełmno w gazy medyczne.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 3/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 8 lutego 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

____________________________________________________________

Nr postępowania 3/2013
Chełmno, dnia 22.01.2013 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1)Nazwa i adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2)Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Obsługa gospodarcza i techniczna Szpitala ZOZ Chełmno w gazy medyczne”
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
-usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest obsługa gospodarcza i techniczna Szpitala ZOZ Chełmno w gazy medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do projektu umowy. Miejsce wykonywania usługi: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
-NIE
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50 80 00 00-3
77 31 41 00-5
90 62 00 00-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
-Nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
-NIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Tel. 0 56 677 26 07
NIP: 875-13-50-414
REGON: 000310025
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
www.zoz.chelmno.pl
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
-okres w miesiącach – 36
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) Zaliczki:
Czy przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
-NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga w/w zakresie innych oświadczeń bądź dokumentów oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział II pkt 1).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę na rzecz szpitala polegającą przede wszystkim na zabezpieczeniu oddziałów szpitalnych w gazy medyczne (sprawdzenie stanu, wymianę butli), świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości co najmniej 50 % ceny oferowanej brutto rocznie.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga w/w zakresie innych oświadczeń bądź dokumentów oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział II pkt 1).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga w/w zakresie innych oświadczeń bądź dokumentów oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział II pkt 1).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedłoży opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 20.000,00 zł.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
–wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
–opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
–Zamawiający nie wymaga dokumentów w w/w zakresie.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
–Wykonawca przedstawi dokumenty wskazujące na posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji gazów medycznych, w zakresie BHP przy obsłudze gazów medycznych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
-NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
-przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
-najniższa cena
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
-NIE
IV.3) Zmiany umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
-Nie
IV.4) Informacje administracyjne:
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zoz.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
IV.4.2) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 08.02.2013 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie ZOZ w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno.
IV.4.3) Termin związania ofertą:
-okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.4) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
-Nie dotyczy
IV.4.5) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej
-Nie dotyczy
IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
-Nie
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 41238-2013 w dniu 30.01.2013 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 30.01.2013 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 30.01.2013 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 30.01.2013 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=474&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (30 stycznia 2013, 13:32:05)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (18 lutego 2013, 08:48:39)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 869