zamówienie na:

ZAKUP ETYLINY BEZOŁOWIOWEJ, OLEJU NAPĘDOWEGO I GAZU LPG DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE I POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W CHEŁMNIE

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.2.2011.KL
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego informujemy, że: 1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 294.661,00 zł brutto. 2. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: a) Oferta nr 1: P.U.H. – AUTO HANDEL STACJA PALIW, Henryk Konopacki, ul. Wybudowanie 7, 86-200 Chełmno, cena oferty: 295.084,38 zł brutto. 3. Złożona oferta jest ważna. 4. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny była cena, Komisja uznała złożoną ofertę za najkorzystniejszą. 5. O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wybranego Oferenta. 
Chełmno, dnia 09.12.2011 r.
Nr sprawy:OR.G.272.2.2011.KL

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA ZAKUP ETYLINY BEZOŁOWIOWEJ, OLEJU NAPĘDOWEGO I GAZU LPG
DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE
I POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W CHEŁMNIE

1. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Chełmnie
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno
telefon: (056) 677-24-10, telefaks: (056) 677-24-21
www.powiat-chelmno.pl, bip.powiat-chelmno.pl

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokoju nr 7, w godz. od 7:30 do 15:00 lub pobrać poniżej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (143kB) word

4. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw:
- oleju napędowego w ilości ......................39.700 litrów,
- etyliny bezołowiowej PB95 w ilości ...... 13.400 litrów,
- gazu LPG w ilości ....................................... 850 kg.
Ilości paliw zostały oszacowane na podstawie danych z lat poprzednich i są one przewidywanym zużyciem paliw w okresie dwóch lat trwania umowy.
Przedmiot zamówienia znajduje się w Centralnym Słowniku Zamówień pod numerami:
- 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
- 09134100-8 - Olej napędowy
- 09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia : paliwa będą odbierane sukcesywnie wg potrzeb do baków pojazdów użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.

6. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz dostarczą wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 specyfikacji, potwierdzające spełnianie tych warunków,
b) zapewnią punkt tankowania w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji Komisja będzie oceniała według zasady "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie dokumentów zawartych w ofercie - nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert: łączna cena brutto - 100 %

9. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7 do dnia 19.12.2011 do godz.10:00

10. Termin związania ofertą: 30 dni.

11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało umieszczone na Portalu Zamówień Publicznych, tablicy informacyjnej Starostwa oraz na stronie internetowej BIP Starostwa w dniu 09.12.2011 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (9 grudnia 2011, 12:29:21)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (19 grudnia 2011, 14:31:33)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1238