zamówienie na:

Dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 32/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 6 grudnia 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_gazy_medyczne_08_12_2010.pdf 
Nr postępowania 32/2010
Chełmno, dnia 24.11.2010 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1)Nazwa i adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2)Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
-dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
-NIE
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 24.11.15.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
-NIE
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
-NIE
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
- wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) Zaliczki:
Czy przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
-NIE.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego lub prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) - w odniesieniu do zamawianych produktów medycznych wymienionych w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży wykaz wykonanej minimum 1 dostawy gazów medycznych o wartości min. 10.000,00 zł w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia min. 1 dokumentu potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana należycie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego dokumentów oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego oświadczenia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego oświadczenia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
-koncesję, zezwolenie lub licencję
-wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5)INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć
- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym Inne dokumenty.
- zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego lub prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) - w odniesieniu do zamawianych produktów medycznych wymienionych w SIWZ;
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony
III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
-NIE.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
-przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
- NAJNIŻSZA CENA
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
-NIE
IV.3) Zmiany umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy
-TAK
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania jej pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym oraz aneksowania ceny brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
IV.4) Informacje administracyjne:
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zoz.chelmno.pl
IV.4.2) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 06.12.2010 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie ZOZ w
Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno.
IV.4.3) Termin związania ofertą:
-okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 383028-2010 w dniu 25.11.2010 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 25.11.2010 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 25.11.2010 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 25.11.2010 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (25 listopada 2010, 12:59:20)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (8 grudnia 2010, 18:20:53)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 682