Nabór na wolne stanowisko - księgowa w Wydziale Finansowym

Chełmno, dnia 26.08.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

księgowa w Wydziale Finansowym

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na wyż. wym. stanowisko została wybrana:

Agnieszka Podkościelna – zamieszkała w Brzozowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Agnieszka Podkościelna jako jedyna zgłosiła swoją kandydaturę na stanowisko księgowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się znajomością przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego oraz z zakresu finansów publicznych i rachunkowości. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, silna motywacja do pracy oraz komunikatywność.
                                                                                                                                  

Chełmno, dn.05.08.2011 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.)

Starosta Chełmiński

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie,
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno:

księgowa w Wydziale Finansowym

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
2) minimum 2 lata pracy w księgowości,
3) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
4) znajomość przepisów w zakresie windykacji należności administracyjno – prawnych i cywilno-prawnych,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
1) dobra znajomość obsługi komputera,
2) obsługa Systemu „Radix”,
3) obsługa Systemu „Bestia”.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (zadania podstawowe):
1) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów Skarbu Państwa i ich rozliczeń z Urzędem Wojewódzkim oraz z Urzędem Skarbowym,
2) prowadzenie rejestru sprzedaży VAT od dochodów Skarbu Państwa oraz sporządzenie deklaracji VAT 7 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) prowadzenie windykacji należnych dochodów Skarbu Państwa,
4) sporządzenie jednostkowych sprawozdań o dochodach, wydatkach, należnościach i zobowiązaniach,
5) prowadzenie monitoringu i windykacji dotacji otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego,
6) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki organizacyjnej Powiatu Chełmińskiego.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
4) kopie świadectw pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
7) kopie innych dodatkowych dokumentów, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowej w Wydziale Finansowym”, w terminie do dnia 22 sierpnia 2011 roku, do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Starostwa).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa, przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.* Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, jest zobowiązana do przedłożenia pracodawcy, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (5 sierpnia 2011)
Opublikował: Dariusz Banach (5 sierpnia 2011, 09:24:11)

Ostatnia zmiana: Michał Aleksandrowicz (26 sierpnia 2011, 14:18:02)
Zmieniono: dodano informację o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3780