string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 293/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 14 marca 2018w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) , art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w związku z Uchwałą Nr 278/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”.

Uchwała nr 293/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 marca 2018


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) , art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w związku z Uchwałą Nr 278/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego uchwala co następuje

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”.

§ 2. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

/Zdzisław Gamański/Załącznik do Uchwały Nr 293/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 marca 2018 r.

Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”.

1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Chełmnie: 11.500 zł
2. KS „Chełminianka”: 13.000 zł
3. UKS „Culmen”: 5.900 zł
4. Stowarzyszenie Unisław Team: 14.800 zł
5. Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki: 4.800 zł

Zgodnie z regulaminem konkursu w przypadku przyznania dotacji na realizację zadania niższej niż wnioskowana, oferent może:
a) złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania (korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania, stanowiącą załącznik nr 3 do Uchwały Nr 278/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku), przed podpisaniem umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu chełmińskiego www.powiat-chelmno.pl
b) odstąpić od zawarcia umowy, o czym powiadamia pisemnie Zarząd Powiatu w Chełmnie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Beska
Opublikował: Dariusz Banach (14 marca 2018, 15:26:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360