zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1639C Głażewo - Grzybno

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.8.2019.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 19.12.2019 r. 


Chełmno, 15.11.2019 r.
PZD.272.8.2019.KŻ
POWIAT CHEŁMIŃSKI
86-200 CHEŁMNO, UL. HARCERSKA 1
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1639C GŁAŻEWO - GRZYBNOOgłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.11.2019 r. pod numerem 623023-N-2019.
Ogłoszenie można pobrać w pliku PDF: POBIERZ (180kB) pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać poniżej:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (516kB) pdf

UWAGA! W dniu 27.11.2019 r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ.
Wyjaśnienia do treści SIWZ (59kB) pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (37kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc (38kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.doc (40kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego.doc (46kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc (60kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (305kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (41kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Proponowana forma zobowiązania.doc (52kB) word
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (36kB) word

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne dostępne są do pobrania poniżej:
Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.pdf (759kB) pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf (913kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (15 listopada 2019, 11:08:39)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (30 grudnia 2019, 14:52:37)
Zmieniono: Dodano informację o podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 274